Khu phố Tàu - Phòng khám 728 Thái Bình Dương

Chinatown – 728 Pacific Clinic

三藩市華埠 728 Pacific 街診所

Các dịch vụ có sẵn: Chuyên khoa y tế: Ung thư y tế

Ngôn ngữ:
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, Suite 604, San Francisco, CA 94133