Khu phố Tàu - Phòng khám 728 Thái Bình Dương

Chinatown – 728 Pacific Clinic

三藩市華埠 728 Pacific 街診所

Dịch vụ có sẵn: Nha khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, Suite 201, San Francisco, CA 94133