Khu phố Tàu - Trung tâm NEMS PACE

Chinatown – NEMS PACE Center

三藩市 華埠 東北 行健 長者 照護 中心

Các dịch vụ có sẵn: Dịch vụ Chương trình PACE (chỉ dành cho người tham gia)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 728 Pacific Avenue, 2nd Floor, San Francisco, CA 94133