Thành phố Daly - Phòng khám 211 Eastmoor

Daly City – 211 Eastmoor Clinic

帝 利市 211 Eastmoor 街 診所

Các dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Phòng khám gia đình, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Chuyên khoa y tế, Sức khỏe hành vi, Dược phẩm, Phòng thí nghiệm, Giáo dục sức khỏe, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ:
Địa điểm: 211 Eastmoor Avenue, Daly City, CA 94015