Dong Ha Hwang, MD

Dong Ha Hwang, MD

黃 東 夏 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng hàn, tiếng anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul; Bệnh viện Trường Cao đẳng Y tế New Jersey, Khu dân cư Sản phụ khoa (Newark, NJ); Bệnh viện Marymount, Thực tập sản phụ khoa (Garfield Heights, OH)