Hoàng hôn - 1422 Trung tâm Dịch vụ Ghi danh và X quang Noriega

Sunset – 1422 Noriega Enrollment Service Center and Radiology

三藩市 日落 區 晚間 門診 服務

Các dịch vụ có sẵn: X quang, Dịch vụ thành viên (Đăng ký, Đủ điều kiện và Ghi danh)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại
Địa điểm: 1422 Noriega Street, San Francisco, CA 94122