Delenie Wong,NP-C

Delenie Wong, NP-C

黄艳红医护师

语言: 粤语、台山语、英语
地点: 1033 Clement Street, San Francisco, CA 94118
教育: 约翰霍普金斯大学护士学院(Johns Hopkins University, School of Nursing)
专业兴趣: 预防医学、慢性病管理
个人兴趣: 远足、瑜伽、冥想、旅游