Di (Heidi) He, PA

Di (Heidi) He, PA

何炅医生助理

语言: 国语、英语
地点: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
教育: 加州大学戴维斯分校医师助理计划 (UC Davis Physician Assistant Program)
专业兴趣: 妇女健康、糖尿病护理
个人兴趣: 阅读、烹饪