Rena Hu,医学博士

Rena Hu, MD

胡睿医生

语言: 粤语、普通话、上海话、英语、医学西班牙语
地点: 1400 Noriega Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94122
教育: 纽约医学院;加州大学旧金山分校弗雷斯诺妇产科住院医师
专业兴趣: 女性健康
个人兴趣: 旅行、阅读、烹饪、看电影