Vivian Leung, DPT

Vivian Leung, DPT

梁宝恩物理治疗师

语言: 粤语、英语
地点: 728 Pacific Avenue, Suite 301, San Francisco, CA 94133
教育: MGH 卫生专业研究所
专业兴趣: 骨科损伤、ACL康复、髋膝关节置换术后康复
个人兴趣: 攀岩、举重、看电影和阅读