Shuk Mei Chung, PA-C

Shuk Mei Chung, PA-C

鐘淑媚 助理助理

語言: 粵語、國語、英語
地點: 2574 San Bruno Avenue, 2nd Floor, San Francisco, CA 94134
教育: 阿卡迪亞大學,醫師助理研究 MMS(賓夕法尼亞州格倫賽德)
專業興趣: 家庭醫學、緊急護理、成人醫學
個人興趣: 旅行,放鬆,與我的狗共度時光