Shuk Mei Chung, PA-C

Shuk Mei Chung, PA-C

鐘淑媚 助理助理

語言: 粵語、國語、英語
地點: 82 Leland Avenue, San Francisco, CA 94134
教育: 亞卡迪亞大學醫師助理研究碩士 (Arcadia University, MMS in Physician Assistant Studies)
專業興趣: 家庭醫學、緊急護理、成人醫學
個人興趣: 旅行,放鬆,與我的狗共度時光