Shuk Mei Chung, PA-C

Shuk Mei Chung, PA-C

钟淑媚 助理助理

语言: 粤语、国语、英语
地点: 82 Leland Avenue, San Francisco, CA 94134
教育: 亚卡迪亚大学医师助理研究硕士 (Arcadia University, MMS in Physician Assistant Studies)
专业兴趣: 家庭医学、紧急护理、成人医学
个人兴趣: 旅行,放松,与我的狗共度时光