Yiu Ting (Vincent) Chung, MD

Yiu Ting (Vincent) Chung, MD

钟耀庭 医生

语言: 粤语、国语、英语
地点: 1520 Stockton Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94133
教育: 加州大学尔湾分校医学院;加州大学洛杉矶分校医疗中心,家庭医学住院医师和实习
专业兴趣: 预防医学、老年医学、健康信息技术
个人兴趣: 旅行、阅读、教堂、圣经、锻炼