Beatrice Huang, DDS

Beatrice Huang, DDS

黄友梅

语言: 粤语、英语
地点: 1430 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
教育: 加州大学三藩市分校牙医学院;三藩市的荣民医院(Veterans Affairs Hospital)
个人兴趣: 抽时间陪伴孩子、阅读、看怀旧的处境戏剧