Dan Feng (Kelly) Huang, PharmD

Dan Feng (Kelly) Huang, PharmD

Kelly Huang 药学博士

语言: 粤语、国语、台山话、英语
地点: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
教育: 加州波莫纳市的卫生科学西部大学 (Western University of Health Sciences)
专业兴趣: 高血压护理、糖尿病照护、哮喘护理
个人兴趣: 旅游、跑步、抽时间陪伴家人