Iting Jiang, L.Ac.

Iting Jiang, L.Ac.

江逸婷针灸师

语言: 国语、粤语、台语、英语
地点: 1520 Stockton Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94133
教育: 加州综合研究所美国中医学院
专业兴趣: 疼痛管理、情绪障碍、女性健康
个人兴趣: 瑜伽、冥想、旅行、骑自行车、烹饪、在大自然中和与家人共度时光