Shelley Pu, DDS

Shelley Pu, DDS

蒲雪丽 牙科医生

语言: 国语(基本会话)、西班牙语(基本会话)、英语
地点: 1033 Clement Street, San Francisco, CA 94118
教育: 加州大学洛杉矶分校牙科学院 (UCLA School of Dentistry)
个人兴趣: 远足、尝试新餐馆、艺术、舞蹈