Tammy Law, RDH

Tammy Law, RDH

罗翠明 注册牙科护理师

语言: 粤语、国语、英语
地点: 2574 San Bruno Avenue, San Francisco, CA 94134
教育: 沙博学院口腔卫生专业
专业兴趣: 口腔健康
个人兴趣: 抽时间陪伴家人、旅游、运动