Yuk King (Carlina) Yeung, LCSW

Yuk King (Carlina) Yeung, LCSW

赵杨玉琼 注册临床社工

语言: 粤语、国语、英语
地点: 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131
教育: 加州大学洛杉矶分校社会福利系
专业兴趣: 儿童和家庭、调整、悲伤和失落、抑郁、焦虑、婚姻、关系和养育问题
个人兴趣: 旅行、志愿服务、与家人和朋友共度时光