Huiling (Emily) Huang, PharmD

Huiling (Emily) Huang, PharmD

黄惠玲 药学博士

语言: 粤语、国语、台山话、英语
地点: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
教育: 太平洋汤姆斯朗药学院 (University of Pacific, Thomas J. Long School of Pharmacy)
专业兴趣: 糖尿病护理、肿瘤科
个人兴趣: 音乐、绘画、做义工、抽时间陪伴家人