Huiling (Emily) Huang, PharmD

Huiling (Emily) Huang, PharmD

黃惠玲 藥學博士

語言: 粵語、國語、台山話、英語
地點: 1520 Stockton Street, San Francisco, CA 94133
教育: 太平洋湯姆斯朗藥學院 (University of Pacific, Thomas J. Long School of Pharmacy)
專業興趣: 糖尿病護理、腫瘤科
個人興趣: 音樂、繪畫、做義工、抽時間陪伴家人