Sabrina Chang, PA-C, MPH

Sabrina Chang, PA-C, MPH

张皓云助理助理

语言: 国语、英语
地点: 1400 Noriega Street, San Francisco, CA 94122
教育: 加州杜鲁大学护理学院 (Touro University California)
专业兴趣: 教育、跨专业医疗保健、公共卫生、预防医学、慢性病管理
个人兴趣: 艺术和文化