Daly City – Phòng khám 1850 Sullivan

Daly City – 1850 Sullivan Clinic

帝利市 1850 Sullivan 街診所

Dịch vụ có sẵn: Nội khoa, Châm cứu

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Thượng Hải, Tiếng Bengal, Tiếng Hindi, Tiếng Urdu
Địa điểm: 1850 Sullivan Avenue, Suite 150, Daly City, CA 94015