tình nguyện viên

Chương trình Tình nguyện viên NEMS

NEMS cung cấp thú vị MỚI các cơ hội tình nguyện cho phép bạn trải nghiệm và cung cấp “Chăm sóc sức khỏe từ trái tim”. Tìm hiểu thêm về các cơ hội hiện tại và đăng ký trở thành tình nguyện viên dưới đây!

Cơ hội tình nguyện hiện tại

Chúng tôi hiện không chấp nhận đơn đăng ký tình nguyện viên vào thời điểm này. Vui lòng kiểm tra lại sau để biết mọi thông tin cập nhật.