Nancy Hoo, MD

Nancy Hoo, MD

何嘉儀 醫生

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông, Toishan, Tiếng Tây Ban Nha Y tế, Tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Trường Y Mount Sinai (New York, NY); UC San Diego Khoa Nhi, Nội trú và Thực tập Nhi khoa
Lợi ích cá nhân: Bóng mềm, du lịch