Xue (Claire) Tian, MD

Xue (Claire) Tian, MD

田雪 實習醫生

Ngôn ngữ: Quan thoại, tiếng Anh
Địa điểm: 1520 Stockton Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133
Giáo dục: Đại học Bắc Kinh (Bắc Kinh, Trung Quốc)
Lợi ích cá nhân: Nấu ăn, YouTuber