Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Các biểu tượng SVG trong Hộp nhận xétĐược sử dụng cho các biểu tượng thích, chia sẻ, bình luận và phản ứng
NEMS’ Government and Community Affairs Team has been busy today meeting with our state Elected Officials and their staff up here in Sacramento for California Primary Care Association’s annual Day at the Capitol! Thanks to Assemblymember Phil Ting, Assemblymember Matt Haney, Assemblymember Alex Lee, Assemblymember Ash Kalra, Senator Scott Wiener, Senator Aisha Wahab, and Senator Dave Cortese for representing our staff, patients, and 23 sites, which serve over 72,000 patients in the San Francisco Bay Area! It was great to see our sister FQHCs out here in full force advocating for a better healthcare future for all. Let’s keep the momentum going! 🙌🏼 #DAC2024

NEMS’ Government and Community Affairs Team has been busy today meeting with our state Elected Officials and their staff up here in Sacramento for California Primary Care Association’s annual Day at the Capitol! Thanks to Assemblymember Phil Ting, Assemblymember Matt Haney, Assemblymember Alex Lee, Assemblymember Ash Kalra, Senator Scott Wiener, Senator Aisha Wahab, and Senator Dave Cortese for representing our staff, patients, and 23 sites, which serve over 72,000 patients in the San Francisco Bay Area! It was great to see our sister FQHCs out here in full force advocating for a better healthcare future for all. Let’s keep the momentum going! 🙌🏼 #DAC2024 ... Vui lòng nhập một số.Số nhỏ hơn giới hạn tối thiểu

19 giờ trước
Aerobic Exercise Class帶氧運動班Youre invited to join us for an aerobic exercise class! Aerobic exercise is sometimes known as “cardiovascular exercise.” During aerobic activity, you repeatedly move large muscles in your arms, legs and hips. You’ll breathe faster and more deeply which maximizes the amount of oxygen in your blood. Your body will even release endorphins, which are natural painkillers that promote an increased sense of well-being.This exercise will include music, which will allow us to feel more relaxed. Also, it is a great opportunity to improve your health, make new friends and learn skills to enhance your overall well-being.Benefits:• Achieved by increasing the amount (duration, frequency or intensity) of physical activity• Increase range-of-motion, strength & flexibility• Improves sense of well being• Increase feeling of connections, less isolation• More energy**Detailed Information**Date: 4/26/2024 – 6/14/2024, Every Wednesday and FridayTime: 9:30 am – 10:30 amLocation: SF Chinatown, 728 Pacific Avenue, Room 119Language: CantoneseNEMS members can register by calling the Health Education Department at (415) 391-9686 ext. 5843.有氧運動有時被稱為“心血管運動”。進行有氧運動時,您會重覆地鍛煉您的手臂、大腿、和臀部的大型肌肉。您會呼吸得更快更深,令您血液中的氧氣含量提升。您的身體甚至會釋放內啡肽,這是促進增加健康感的天然止痛藥。這運動班是一個很好的機會讓您改善健康,結交新朋友及學習新技能,您可以從學習中提高您的整體健康程度。我們歡迎您加入我們的運動班!好處:• 增加運動量 (持續時間、次數或劇烈程度),有助改善健康狀況• 增加活力範圍、強度和關節靈活性• 提升舒適愉快感及健康感• 提高人與人之間的聯繫, 減少隔離• 更有活力**詳細資料**日期:4/26/2024 – 6/14/2024,每週三及週五時間:上午 9時半至10時半地點:三藩市柏思域街 728 號 119 室語言:粵語如有任何問題或想報名參加,請致電(415) 391-9686轉內線5843聯繫健康教育部。

Lớp thể dục nhịp điệu
帶氧運動班

Mời bạn tham gia lớp tập aerobic cùng chúng tôi! Tập thể dục nhịp điệu đôi khi được gọi là “bài tập tim mạch”. Trong quá trình hoạt động aerobic, bạn liên tục di chuyển các cơ lớn ở cánh tay, chân và hông. Bạn sẽ thở nhanh hơn và sâu hơn, giúp tối đa hóa lượng oxy trong máu. Cơ thể bạn thậm chí sẽ giải phóng endorphin, là loại thuốc giảm đau tự nhiên giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc.

Bài tập này sẽ bao gồm âm nhạc, giúp chúng ta cảm thấy thư giãn hơn. Ngoài ra, đây còn là cơ hội tuyệt vời để cải thiện sức khỏe, kết bạn mới và học các kỹ năng để nâng cao sức khỏe tổng thể của bạn.

Những lợi ích:
• Đạt được bằng cách tăng số lượng (thời lượng, tần suất hoặc cường độ) của hoạt động thể chất
• Tăng phạm vi chuyển động, sức mạnh và tính linh hoạt
• Cải thiện cảm giác hạnh phúc
• Tăng cảm giác kết nối, bớt cô lập
• Nhiều năng lượng hơn

**Thông tin chi tiết**
Ngày: 26/4/2024 – 14/6/2024, Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần
Thời gian: 9h30 – 10h30
Địa điểm: Khu phố Tàu SF, 728 Đại lộ Thái Bình Dương, Phòng 119
Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông

Các thành viên NEMS có thể đăng ký bằng cách gọi cho Phòng Giáo dục Sức khỏe theo số (415) 391-9686 ext. 5843.

有氧運動有時被稱為“心血管運動”。進行有氧運動時,您會重覆地鍛煉您的手臂、大腿、和臀部的大型肌肉。您會呼吸得更快更深,令您血液中Bạn có thể làm được điều đó.

Công ty có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ整體健康程度。我們歡迎您加入我們的運動班!

好處:
• 增加運動量 (持續時間、次數或劇烈程度),有助改善健康狀況
• 增加活力範圍、強度和關節靈活性
• 提升舒適愉快感及健康感
• 提高人與人之間的聯繫, 減少隔離
• 更有活力

**詳細資料**
日期:4/26/2024 – 6/14/2024,每週三及週五
時間: 上午 9時半至10時半
Địa chỉ: 三藩市柏思域街 728 號 119 室
語言:粵語

如有 任何 問題 或 想 報名 參加 , 請 致電 (415) 391-9686 轉 內線 5843 聯繫 健康 教育部。
... Vui lòng nhập một số.Số nhỏ hơn giới hạn tối thiểu

24 giờ trước