Tiêu điểm của Bộ NEMS là một cái nhìn bên trong về các nhóm khác nhau tạo nên Dịch vụ Y tế Đông Bắc. Chúng tôi đã hỏi người đứng đầu của từng Bộ phận NEMS những câu hỏi về bản thân và nhóm của họ để thu thập thông tin được cung cấp. Thông qua loạt bài này, chúng tôi hy vọng bạn hiểu thêm về các nhân viên Nha khoa của chúng tôi, những người luôn chăm sóc và hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG LẠI